Używamy cookies.
Masz problem z C++, PHP, JavaScript czy Linux'em? Zapytaj jak go rozwiązać.
Jesteś doświadczonym programistą, znasz odpowiedź na któreś z pytań użytkowników. Pomóż.

Regulamin

 1. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało podane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

  1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują;
  2. Serwis – serwis internetowy proste.info.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.proste.info.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym.
  3. Administracja – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie proste.info.pl i posiada swój unikalny login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu proste.info.pl.
  6. Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu zebrane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu mogą być udostępniane pozostałym Użytkownikom z wyłączeniem adresu e-mail.
  7. Materiały - wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG, PNG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie.
  8. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej
  9. Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Login w Serwisie stanowi adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika.
  10. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie, w tym przesyłać innym Użytkownikom wiadomości za pośrednictwem systemu elektronicznej komunikacji w Serwisie.

 2. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

  1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i edukacyjnych oraz narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
  2. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu proste.info.pl jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.
  3. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, a w szczególności za zamieszczane tam Materiały.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Serwisu.
  5. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym w szczególności przeglądarki internetowej oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administrację warunków i wytycznych , a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

 3. Uczestnictwo w Serwisie

  1. Serwis proste.info.pl umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu pytań i udzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w Serwisie.
  2. Serwis umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie dowolnej liczby informacji tekstowych oraz plików graficznych w formacie JPG, PNG i innych Materiałów oraz edytowanie niektórvch z tych materiałów.
  3. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.
  4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień tego Regulaminu.
  5. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie nie jest ograniczona, jednak w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.
  6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
   • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   • wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administrację, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
   • wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administracji na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administrację w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, komunikatora, adresu e-mail).
   • wyraża, zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administracji oraz jej partnerów.
  7. Zgodę Użytkownika, o której mowa w punkcie powyższym należy uważać w razie wątpliwości za nieodpłatną, niewyłączną oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję obejmującą prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Serwisie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:
   • zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;
   • publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet i poza nią, w tym w formie papierowej;
   • umieszczania Materiałów w bazach danych;
   • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
   • zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
   • prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
   • wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich lub ich fragmentów do innych utworów i tworzenia opracowań;
   • prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
   • publicznego udostępniania danego Materiału;
   • wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;
  8. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie proste.info.pl nie jest ograniczona. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia w przyszłości odpowiednich ograniczeń.

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
   • nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
   • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
   • nie umieszczania w Serwisie proste.info.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
   • nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu proste.info.pl lub naruszających jego markę (np. podszywania się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),
   • nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).
   • Nie używanie wielu Kont w celu sztucznego podbicia pozycji w rankingach Użytkowników, a w szczególności w celu nieuczciwego zdobycia punktów rankingowych.
  2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administrację, co oznacza, że Administracja może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administracji.
  3. Materiały umieszczone w Serwisie proste.info.pl mogą być modyfikowane przez Użytkowników za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi osoba ich dokonująca, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
  4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.
  5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod swoimi notkami i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.
  6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administrację odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
  7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administracji z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  8. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.
  9. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
  10. Użytkownicy korzystając z usług Serwisu i poddając swoje Materiały ocenie innych użytkowników zbierają punkty. Liczba zgromadzonych punktów określa pozycję Użytkownika w ogólnym rankingu Użytkowników. Zgromadzone punkty nie skutkują wypłatą wynagrodzenia lub przyznaniem nagrody, chyba, że Administracja postanowi inaczej. Tabela zawierająca specyfikację przyznawania punktów i przywilejów znajduje się w Serwisie na stronie Pomoc w temacie: Specyfikacja przyznawania punktów i przywilejów.
  11. Zamieszczane w serwisie Materiały, takie jak np. pytania i porady muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorię nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie. Administracja zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego Materiału do innej kategorii.
  12. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   • treści pornograficznych,
   • propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,
   • upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych,
   • upowszechniających wirusy
   • oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu Materiałów.
  13. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt 12 Administracja ma prawo je usunąć samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
  14. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu. W celu usunięcia Konta z Serwisu należy skontaktować się z Administracją, która na prośbę Użytkownika usunie dane Konto.

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

  1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
   • sposób oraz skutki korzystania z Serwisu proste.info.pl przez Użytkowników,
   • przekazywane treści i publikowane Materiały w Serwisie oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,
   • treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników,
   • treść opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie;
   • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
   • szkody wynikłe z niezawinionego przez Administrację udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępowego do Profilu osobom trzecim, bądź niezawinionych przez Administrację przypadków złamania hasła przez osoby trzecie,
   • skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
   • udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
   • utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną niezawinioną przez Administrację awarią sprzętu czy Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administrację na podstawie przepisów Regulaminu.
  2. Administracja zastrzega sobie prawo do:
   • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
   • natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   • natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   • natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
   • zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
   • skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administrację, całej zawartości Serwisu,
  3. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administrację. Administracja będzie informowała na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.
  4. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Serwis ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do Serwisu.

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administracja informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane cookies. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu..
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie Zasady ochrony prywatności

 7. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA

  1. Każde Konto, bez uprzedzenia, może zostać usunięte przez Administrację, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 8. DANE OSOBOWE

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby korzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis funkcji.
  2. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
   • są one zgodne z prawdą,
   • wyraża, stosownie do wskazań dokonanych podczas procedury rejestracji, zgodę na przetwarzanie tych danych.
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy.
  4. Zgłoszenie przez Zarejestrowanego Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie staje się niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z całkowitą blokadą konta i usunięciem Konta tego Użytkownika.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administrację. Serwis z założenia ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą w danej dziedzinie. Administracja nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
  2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu proste.info.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy zgłaszaszać poprzez formularz kontaktowy
  5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę zgłaszaszać poprzez formularz kontaktowy. O naruszeniach niniejszego Regulaminu można informować także poprzez strony Serwisu korzystając z odpowiednich odnośników Zgłoś nadużycie.
  6. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

 10. ZMIANY REGULAMINU

  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administrację, bez podawania przyczyn, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie (lub odpowiednio – otrzymaniu stosownego zawiadomienia mailem) informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
  3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administrację o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako rezygnacja z korzystania z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administracja usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy
TOPTEN
...